Лични данни

ДОСТЪПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИЯ
Настоящия текст има за цел да поясни общите условия за ползване на www.TshirtBG.net, включително свободния достъп до информация, както и предлаганите продукти и услуги. Използвайки www.TshirtBG.net, Вие автоматично давате съгласието си с настоящите условия. ЕСДИ Груп Дизайн 2017 си запазва правото да извършва промени или обновяване в настоящите условия, влизайки в сила, веднага след тяхното публично оповестяването в страницата с - "Условия за ползване".
Съдържанието на www.TshirtBG.net се предоставя напълно безплатно на всички свой потребители, дали съгласието си с настоящите условия за ползване;
Всички продукти посочени в страницата на сайта ни са в български лева с включено ДДС;
В случай забавяне на доставка, всеки клиент ще бъдете уведомен по електронен път или чрез телефонно обаждане. Когато желан продукт го няма в наличност на склад и не може да бъде доставен ще бъде предложен алтернативен такъв.